Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET poštuje privatnost i sigurnost svojih korisnika. Stoga vas putem ove obavijesti o privatnosti želimo informirati koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i kako brinemo o njihovoj zaštiti te koja su vaša prava vezana uz obradu podataka. 

Podaci koje prikupljamo 

Prilikom prijave u sustav MOOC prikupljaju se osobni podaci korisnika u svrhu učenja i poučavanja te ih ne obrađujemo u druge svrhe, na temelju članka 6. stavak 1. b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Prilikom prijave u sustav MOOC prikupljaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime korisnika, korisnička oznaka, adresa elektroničke pošte, IP adresa, OIB korisnika, ocjene i rezultati aktivnosti. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni.

Korištenje Google Drive sustava

Kada korisnik u MOOC tečaju odabere dodavanje dokumenta putem repozitorija Google Drive otvara se poseban prozor za autorizaciju u kojem se bira korisničko ime i zaporka te se korisnik autorizira na Google Drive sustav. Korisničko ime i zaporka se ne pohranjuju u sustavu MOOC. 

Ako je osoba prethodno već prijavljena na svoj Google račun u pregledniku, tada se automatski otvara mogućnost biranja dokumenta s Google Drive-a. 

Nakon što se korisnik uspješno autorizira na Google Drive, vraća se na početni prozor te može pristupiti svojim datotekama/dokumentima i povezati ih na aktivnosti i resurse u Loomenu.

Google OAuth2 API

  • vidi e-mail adresu

  • vidi osnovne informacije iz profila korisnika

  • autentificira korisnika putem OpenID-a.

Google Drive API


Prijava na sustav putem Facebook računa

Facebook OAuth2 API

  • vidi e-mail adresu

  • vidi osnovne informacije iz profila korisnika

  • autentificira korisnika putem OpenID-a.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. 

Podaci o korisnicima su trajno pohranjeni u sustavu MOOC.

Prenošenje vaših osobnih podataka

Prikupljeni podaci neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. 

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na podnošenje prigovora

Sigurnost vaših osobnih podataka

Poduzimamo sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili izmjena. 

Identitet i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

CARNET je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka u CARNET-u.

https://www.carnet.hr/zastita-osobnih-podataka/

Nadzorno tijelo

Ako imate prigovor vezano uz vlastita prava možete uputiti primjedbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Agencija za zaštitu osobnih podataka

https://azop.hr/ 

Obavijest o promjenama

Sve promjene obavijesti o privatnosti bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili učinjene dostupnima korisnicima na neki drugi prikladan način.